Home

Investeringskredieten

Voor de volgende project is nog geen exploitatieberekening over de hele planperiode opgesteld:

  • Talsmalaan met een boekwaarde van € 624.000.

De kosten van dit project zijn bij de materiële vaste activa (gronden) opgenomen. Zolang de boekwaarde van deze projecten beneden de verwachte marktwaarde ligt, zal dit geen invloed hebben op het resultaat. Op moment dat het een grondexploitatieproject wordt zal de boekwaarde worden ingebracht bij het grondexploitatieproject.

Voor een aantal projecten zijn voorbereidingskosten gemaakt. De voorbereidingskosten worden opgenomen bij de immateriële vaste activa (kosten onderzoek en ontwikkeling). Dit mag maximaal 5 jaar. Als het project een grondexploitatieproject wordt zal de boekwaarde worden ingebracht bij het project. Is het termijn van 5 jaar overschreden of wordt het geen grondexploitatieproject zal de boekwaarde worden afgeboekt ten laste van de exploitatie.
Hieronder zijn de volgende projecten opgenomen waarbij het benodigde voorbereidingskrediet is vermeld:

Project

Vastgesteld krediet

Aanvullend krediet

Aangepast krediet

't Klooster Renkum

100.000

70.000

170.000

Maatweg Renkum

50.000

0

50.000

Don Boscoweg Renkum

250.000

0

250.000

Br.Streefl.weg scholenstrip Renkum

206.250

316.500

522.750

A. Schweitzerschool Renkum

87.250

0

87.250

Totaal

693.500

386.500

1.080.000

Deze voorbereidingskosten worden afgedekt door de opbrengsten die binnen deze projecten kunnen worden gerealiseerd.

‘t Klooster
Dit project kent op dit ogenblik een voorbereidingskrediet van €100.000. Uit de analyse van de voorbereidingskosten blijkt dat dit voorbereidingskrediet niet afdoende is. Gelet op de langere looptijd, de te verwachten inzet en de reeds gemaakte kosten is een aanvullend voorbereidingskrediet benodigd. Na de goedkeuring van de grondexploitatie door de gemeenteraad is het voorbereidingskrediet een onderdeel van de projectkosten.

Op basis van een verwachte inzet blijkt dat voor de dekking van de voorbereidingskosten een aanvullend voorbereidingskrediet nodig is van €70.000.

Bram Streeflandweg
Dit project kent op dit ogenblik een voorbereidingskrediet van ruim € 206.250. Uit de analyse van de voorbereidingskosten blijkt dat ook de  inbrengwaarde van de locatie van de locatie ten laste komt van dit voorbereidingskrediet. Hierdoor is het voorbereidingskrediet tot het moment van openen van de grondexploitatie voor deze locatie niet voldoende. Daarnaast hebben we op dit moment nog te maken met hogere exploitatielasten dan opbrengsten, en is tevens budget benodigd voor de sloop van de bestaande gebouwen. Na de goedkeuring van de grondexploitatie door de gemeenteraad, is het voorbereidingskrediet een onderdeel van de projectkosten.

Op basis van een te verwachte inzet en te maken kosten blijkt dat voor de dekking van de voorbereidingskosten, de inbrengwaarde en de kosten die gemoeid gaan met de sloop van de opstallen een aanvullend voorbereidingskrediet nodig is van €316.500.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06