Home

Investeringskredieten

Wegen, straten en pleinen

Projecten (* € 1.000)

Krediet

Verplichting

Realisatie

Verschil

Stationsweg (rehabilitatie)

75

23

133

-81

Groenendaalseweg

383

7

56

321

Enkweg

243

430

49

-236

Dennenkamp park

17

-17

Totaal

701

460

255

-13

Omschrijving

Toelichting

Stationsweg (rehabilitatie)

Als gevolg van scopewijzigingen duurt de voorbereiding langer dan gepland en zijn de voorbereidingskosten hoger dan geraamd. Deze kosten worden opgenomen in de kredietaanvraag voor het uitvoeringskrediet.

Groenendaalseweg

Zie toelichting Enkweg.

Enkweg

De aanbestedingen zijn inmiddels afgerond. Hieruit blijkt dat het huidige krediet niet toereikend is. In de najaarsnota zullen we het krediet in overeenstemming brengen met de werkelijke kosten. Dekking vindt plaats uit de stelpost voor loon- en prijsstijgingen.

Dennenkamp park

In park Dennenkamp zijn een aantal paden versleten en deze moeten worden gerepareerd. Daarnaast worden de infiltratievoorzieningen in het park vergroot omdat een aantal straten rondom het park worden afgekoppeld van de riolering. De voorbereidingen voor het project park Dennenkamp zijn al in 2021 opgestart en de 1e onderzoeken zijn uitgevoerd; Hievoor is opdracht verstrekt aan een adviesbureau en is projectleiderscapaciteit ingehuurd. Een kredietaanvraag t.b.v. voorbereiding en uitvoering is in voorbereiding en zal in Q2 22 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06