Reserves

Reserves

In deze voorjaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2022 na verwerking van de mutaties in deze voorjaarsnota.

Staat van reserves
Bedragen x € 1.000

Begin stand

Resultaat vorig jaar

Storting

Onttrekking

Eindstand

Weerstandsreserve

5.538

0

0

0

5.538

Vrije algemene reserve

3.829

2.293

251

-350

6.023

Algemene reserve

9.367

2.293

251

-350

11.561

Sociaal Domein

1.173

-882

291

Landschapbasisplan

60

-30

30

Airbornactiviteiten

19

-19

0

Reserve algemene uitkering

123

-17

106

Reserve ICT

504

35

-334

205

Reserve MUP

342

12

-26

328

Reserve onderhoud gebouwen

976

0

-469

507

Reserve voorziening gebouwen

2.384

73

0

2.457

Reserve onderh. MFC Doelum

190

0

190

Reserve bedrijven terreinen

37

0

37

Reserve onderwijshuisvesting

423

-141

282

Reserve wegenonderhoud

558

558

Reserve herstelkstn sleuven lasgaten

39

39

Reserve vervangen openbare verlichting

664

-189

475

Reserve kaplasten vastgoed

299

-34

265

Reserve kaplasten OHV

0

0

0

0

Reserve integratie

273

-66

207

Reserve projecten

802

-802

0

Bestemmingsreserve

8.865

0

120

-3.009

5.977

Totaal reserves

18.232

2.293

371

-3.359

17.538

Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):

Weerstandsreserve

2022

Per 1-1

5.838

0

Per 31-12

5.538

Vrije algemene reserve

2022

2023

2024

2025

2026

Per 1-1

3.829

4.583

2.606

323

-2.313

Resultaat Jaarrekening 2021

2.293

Resultaatbestemming 2021

-496

Beheerplan groen (VJN)

-65

Reservering accres september 2019

251

Reservering accres september 2019

-251

Totale mutatie

1.732

0

0

0

0

Per 31-12

5.561

4.583

2.606

323

-2.313

Prognose meerjarenbegroting

-978

-1.977

-2.283

-2.636

-3.820

Per 31-12*)

4.583

2.606

323

-2.313

-6.133

Aanvulling vrije algemene reserve

10.133

Stand na aanvulling

4.000

*) In de Financiële verordening 2021 (art. 11) is opgenomen dat voor door de Vrije algemene reserve een minimumniveau van € 4.000.000 geldt. Verder is bepaald dat op het moment dat de vrije algemene reserve onder dit minimum zakt, het college voorstellen doet om binnen een periode van maximaal 4 jaar de reserve terug te brengen op het minimumniveau

Reserve Sociaal domein

Reserve SD

2022

2023

Per 1-1

1.173

341

Begroting 2022; Exploitatie WSW

-200

Voorjaarsnota 2022: Ambulantisering beschermd wonen (inzet 2021 tranche)

-247

-186

Voorjaarsnota 2022: Programma “Een sterke sociale basis”  SD 2022

-385

Voorjaarsnota 2022: Organisatieontwikkeling

-50

Stand 31-12

291

105

Landschapsbasisplan

2022

Per 1-1

60

Landgoed Heidestein

-30

Per 31-12

30

Airborne-activiteiten

2022

Per 1-1

19

2L

Begroting 2022

-1

2L

Voorjaarsnota 2022

-18

Per 31-12

0

Reserve algemene uitkering

2022

Per 1-1

123

1C

Begroting 2022

-21

1C

Voorjaarsnota 2022

4

Per 31-12

106

Reserve ICT

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2021 zijn er geen ontwikkelingen geweest. De opstelling van de tabel uit de voorjaarsnota is nog actueel.

2022

2023

2024

2025

Per 1-1

503

204

211

243

Meerjarig investeringsplan

35

7

32

Taakstelling ICT (VJN 2017)

-100

3C

Incidentele dekking nadeel Connectie 2021 - 2022 (VJN 2021)

-234

Per 31-12

204

211

243

243

Reserve MUP

2022

Per 1-1

342

2E

Conform primitieve begroting

-14

Per 31-12

328

Reserve onderhoud gebouwen

2022

Per 1-1

976

3D

Vrijval kapitaallasten gemeentehuis (prim)

36

3D

Onderhoud gemeentehuis

-505

Per 31-12

507

Reserve voorziening gebouwen

2022

Per 1-1

2.384

4C

Storting i.v.m. vervallen voorziening (prim)

73

Per 31-12

2.457

Reserve onderhoud MFC Doelum

2022

Per 1-1

190

1C

0

Per 31-12

190

Reserve bedrijventerreinen

2022

Per 1-1

37

0

Per 31-12

37

Reserve onderwijshuisvesting

2022

Per 1-1

423

1B

Begroting  2022

-141

Per 31-12

282

Reserve wegenonderhoud

2022

Per 1-1

558

2P

Conform primitieve begroting

0

Per 31-12

558

Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten

2022

Per 1-1

39

2P

Conform primitieve begroting

0

Per 31-12

39

Reserve vervangen openbare verlichting

2022

Per 1-1

664

2P

Conform primitieve begroting

-189

Per 31-12

475

Reserve kapitaallasten vastgoed

2022

Per 1-1

299

4C

T.b.v. kapitaallasten concertzaal

-8

1C

T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark

-25

3D

T.b.v. airco installatie Veentjesbrug

-1

Per 31-12

265

Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting

2022

Per 1-1

0

Geen wijziging 2022

0

Per 31-12

0

Reserve integratie/participatie nieuwkomers

2022

Per 1-1

273

1G

Conform primitieve begroting

-66

Per 31-12

207

Reserve projecten

2022

Per 1-1

802

1A

Project corona algemene voorzieningen

-164

1J

Project corona inkomen

-285

1J

Project formatie SD

-50

2L

Project corona cultuur

-153

2A

Brinkweg

-14

2A

Mozartlaan

-19

2A

Omgevingswet

-30

2H

Uitvoeringsprogramma klimaat

-45

3A

Verkiezingen gemeenteraad

-42

Per 31-12

0

VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06